تأثیر مشخصات ساختمان‌های برگشت‌پذیر تعمیر‌پذیر بر پاسخ حداکثر لرزه‌ای آنها