بررسی آزمایشگاهی و عددی مقره های اتکایی ولتاژ پایین و استفاده از آنها در راستای پیشنهاد توابع شکنندگی لرزه ای