تحلیل خطر زمان-وابسته کوتاه مدت با توسعه روش جدید بر اساس ترکیب رویکردهای آماری و فیزیکی