تخمین بزرگای زلزله در سامانه هشدار سریع با استفاده از پریود غالب و تشخیص خودکار موج P