تخمین بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B-Δ و مقایسه با روش Brune برای منطقه البرز و آذربایجان