تدوین سامانه‌ عددی تحلیل مسائل الاستودینامیک سه‌بعدی در گستره‌ی زمان با کمک توابع گرین نیم‌فضا