تدوین مدل ارزیابی آسیب‌پذیری، ریسک و تاب‌آوری فیزیکی شبکه انتقال برق در برابر زلزله (مطالعه موردی: شبکه انتقال ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلو ولت برق منطقه‌ای تهران)