تدوین یک مدل خطر پذیری لرزه ای برای سامانه های حمل ونقل جاده ای بر اساس معیارهای قابلیت اعتماد