تشخيص آسيبهای وارده به سازه ها ناشی از زلزله های قوی با استفاده از تبديل جديد ارتقاء يافته هيلبرت – هوانگ