تعیین پارامترها و روابط بهینه برای طراحی کارامد یک سیستم هشدار سریع زلزله در شهر تهران