تعیین توابع تجربی خسارت و مرگ و میر بر اساس داده های زمین لرزه داهوئیه – زرند (۱۳۸۳)