تعیین رابطه بزرگای محلی برای فلات ایران بر اساس داده های مركز ملی شبكه باند پهن ایران