تعیین رابطه بزرگای محلی برای فلات ایران بر اساس داده های مرکز ملی شبکه باند پهن ایران