تعیین روابط مشخصه مهندسی پارامترهای جنبش نیرومند زمین برای کاتالوگ ایران تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی