تعیین ضرایب تصحیح محلی روابط منتخب کاهندگی تجربی جهانی در فلات ایران و توسعه مدل همبستگی مکانی