تعیین ضرایب تصصحیح محلی روابط منتخب کاهتدگی تجربی جهانی درقلات ایران و توسعه مدل همبستگی مکانی