تعیین مدل پوسته در زیر ایستگاههای لرزه نگاری شبکه باند پهن ایران به روش تابع گیرنده