تعیین ناهمسانگردی سرعت موج برشی در پوسته بم و ارتباط آن با خطواره های ساختاری منطقه