تعیین ناپیوستگی های جبه بالائی در البرز مرکزی براساس مدل سازی فازهای لرزه ای: PP و SS