تعیین پارامترهای رفتار لرزه ای و ظرفیت تیر همبند فولادی در دیوار برشی بتن مسلح بر مبنای جزئیات پیشنهادی اتصال