تعیین پارامترهای مورد نیاز به منظور ایجاد سامانه هشدار به هنگام زلزله در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس