تعیین کرنش و نرخ لغزش در طول گسلهای جنبا شمال باختر ایران (ناحیه تبریز) با استفاده از اندازه گیری های GPS