ارائه طيف سرعت براي طراحی سازه های خاص و بخش های مدفون در شريان های حياتی بر اساس ركوردهای زلزله های ايران