تهیه الگوریتم اتوماسیون کنترل پایداری عددی و سازگاری روش­های انتگرال گیری گام به گام جدید