تهیه الگوریتم و برنامه کامپیوتری برای کنترل پایداری عددی و سازگاری روش­های انتگرال گیری گام به گام جدید