تهیه نقشه‌های بیشینه شتاب زمین در نقاط مختلف کشور به روش شبیه‌سازی مونته‌کارلو