توسعه توابع آسیب پذیری لرزه ای به روش تحلیلی برای خطوط لوله انتقال گازایران