توسعه رابطه کاهندگی تجربی جدید و برآورد انحراف معیار تک ایستگاهی در سایت های منتخب فلات ایران