توسعه روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در پل های مورب با توجه به اثر هم زمان پیچش و خمش