توسعه مدل ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله با رویکرد کاهش ریسک و ارتقای واکنش اضطراری