توسعه مدل تجربی برای برآورد تلفات و خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله به منظور استفاده در سامانه های برآورد سریع خسارات