توسعه مدل ریاضی اثر اصطکاک در دینامیک شکست در زلزله با مطالعه موردی زلزله های ایران