توسعه منحنی های شکنندگی تحلیلی یک گروه از پل های بزرگراهی سه دهانه همسان در تهران