توسعه و بهبود روشهای مبتنی بر معادلات حرکت برای تعیین ماتریسهای مشخصه سازه و تشخیص خرابی