جدایش انفجار از زلزله در کاتالوگ شبکه لرزه نگاری باند پهن با استفاده از فیلتر آرما