حاشیه ایمنی در برابر خرابی پیشرونده ساختمانهای نا متقارن در پلان قاب خمشی بتن مسلح واجد ضوابط لرزه ای