راه‌اندازی سامانه تولید نقشه‌های توزیع پارامترهای حرکتی زمین (ShakeMap) زلزله‌های ایران و تهیه بانک داده این نقشه‌های برای زلزله‌های بزرگ گذشته با بزرگای بیش از ۶