رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان با نگرش بر مقدمات دیرینه زلزله شناسی