روش جدید به روز رسانی مدل اجزاء محدود با ترکیب روشهای مستقیم و تکرار شونده