ساخت، کاربرد و قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش‌ناپذیر- سمت اول: ساخت و بررسی آزمایشگاهی و عددی نمونه های مهاربند کمانش ناپذیر