شبیه سازی جنبش نیرومند زمین و پهنه بندی خطر لرزه ای برای ناحیه زلزله زده دی ماه ۱۳۸۲ بم