شبیه سازی دقیق تر عملکرد لرزه ای آب و تاثیر آن بر محاسبه زمان دوام هیدرولیکی بر اساس اصلاح دبی ناشی از ترک های لوله ها تحت اثر بار زلزله