شكنندگی قابهای خمشی بتن مسلح معمولی و متوسط تحت تحريكات چند مولفه اي زلزله و ارائه روش مقاوم سازی تركيبی ستون برای بهبود رفتار لرزه ای آنها