شکنندگی قابهای خمشی بتن مسلح معمولی و متوسط تحت تحریکات چند مولفه ای زلزله و ارائه روش مقاوم سازی ترکیبی ستون برای بهبود رفتار لرزه ای آنها