شناخت و بررسی دقت روشهای ارزیابی آسیب پذیری و عملکردی بیمارستان ها در برابر زلزله