شناخت و بررسی دقت روشهای ارزيابی آسيب پذيری و عملكردی بيمارستان ها در برابر زلزله