شناسایی و تشریح ویژگی های نامتجانس سیستم های گسلی منطقه زاگرس بر اساس مقیاس غیر نسبی و کمیتی غیر تصادفی