شناسايی و تشريح ويژگی های نامتجانس سيستم های گسلی منطقه زاگرس بر اساس مقياس غير نسبی و كميتی غير تصادفی