شناسایی الگوی لرزه ای البرز مرکزی با بکارگیری روش نقشه ساختاری زمین شناسی (گره ها) برای زمین لرزه های با بزرگای ۶ و یا بیشتر