شناسایی خصوصیات بنیادین سیستم های سازه ای با استفاده از تبدیل ارتقاء یافته هیلبرت هوآنگ