شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه ها با روش جستار قله و زیرفضای تصادفی (توسعه نرم افزار)