شناسایی زمین لرزه ها در شبکه های محلی با استفاده از روش همبستگی متقابل شکل موج