شناسایی سرچشمه زمین لرزه کاج درخت ۱۹۲۳ و بررسی زمین ساخت فعال در طول بخش خاوری گسل درونه