شناسایی مشخصه های دینامیکی یک پل قوسی فلزی با اندازه گیری ارتعاشات طبیعی و کنترل غیر فعال ارتعاشات نامطلوب عرشه آن