شناسایی و تدوین معیارهای انتخاب اماکن مطلوب برای اسکان موقت پس از زلزله در کلان شهرهای لرزه خیز با توجه ویژه به شهر تهران